આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ ( Interdental fisheries).khedut

ખેડુતોએ આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ માટેશું કરવું જોઈએ: ભૂતકાળમાં આંતરદેશીય માછીમારીને દિવાસ્‍વપ્‍ન જેવી માનવમાં આવી અને તે માત્ર માછલાં પકડવાની માછીમારી હતી અને આ પ્રકારની માછમારી મોટાભાગે...

દરિયાઇ મત્સ્યોદ્યોગની યોજનાઓ ( Marine Fisheries Plans).khedut

ખેડુતોએ આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ માટેશું કરવું જોઈએ: ભૂતકાળમાં આંતરદેશીય માછીમારીને દિવાસ્‍વપ્‍ન જેવી માનવમાં આવી અને તે માત્ર માછલાં પકડવાની માછીમારી હતી અને આ પ્રકારની માછમારી મોટાભાગે...

મત્સ્ય પાલન ની સહાય યોજનાઓ ( Fisheries Assistance Schemes).khedut

મત્સ્ય બીજ/ઝીંગા બીજ સંગ્રહ મત્સ્ય બીજ/ઝીંગા બીજની કિંમતના અને પરિવહન ખર્ચના ૫૦% અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જનજાતિ હોય તો ૧૦૦% સહાય. ખાતા/ જી.એફ.સી.સી.એ. પાસે ખરીદવાનુ...

Follow ખેડૂત

23,533FansLike
0FollowersFollow

Latest news