રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 520.00 1050.00 1240.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 160.00 371.00 422.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 875.00 388.00 443.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 170.00 573.00 654.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 25.00 390.00 453.00
6 બાજરી Bajri 28.00 372.00 423.00
7 મકાઇ Maize 10.00 385.00 443.00
8 તુવેર Arhar 70.00 950.00 1112.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 700.00 790.00 911.00
10 અળદ Black Grams 225.00 975.00 1135.00
11 મગ Green Grams 345.00 1136.00 1267.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 30.00 870.00 1315.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 22.00 980.00 1430.00
14 ચોળી Cowpea 18.00 1268.00 1985.00
15 મઠ Moath 22.00 940.00 1458.00
16 કડથી Kulthi 18.00 970.00 1250.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 280.00 1130.00 1630.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 375.00 885.00 1125.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 370.00 840.00 1040.00
20 તલી Sesame 2400.00 2040.00 2195.00
21 એરન્ડા Castor seed 90.00 900.00 1035.00
22 સોયાબીન Soy 10.00 685.00 706.00
23 સીંગફાડા Groundnut Split 480.00 911.00 1212.00
24 તલ કાળા Sesame Black 344.00 3040.00 3521.00
25 લસણ Garlic 225.00 725.00 1240.00
26 ધાણા Corriender 95.00 1135.00 1437.00
27 જીરૂ Cummin 420.00 2910.00 3236.00
28 રાય Mustard 60.00 650.00 736.00
29 મેથી Methi 26.00 592.00 812.00
30 રાયડો Mustard 19.00 631.00 631.00
31 રજકાનું – બી Rajko Seed 25.00 2100.00 3100.00
32 ગુવારનું – બી Guvar Seed 55.00 731.00 788.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી
શિંગ મોટી 625 1005
શિંગ દાણા 935 1495
શિંગ દાણા(ફાડા) 800 1180
તલ સફેદ 1450 2405
તલ કાળા 1400 3537
તલ કાશ્મીરી 2732 2781
બાજરો 313 313
જુવાર 436 646
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 365 431
ઘઉં લોકવન 355 434
મકાઇ 430 435
મગ 1022 1175
અડદ 680 1236
ચણા 650 885
ચોળી
તુવેર
વાલ 700 1274
મઠ
કપાસ 1012 1257
એરંડા 735 1030
જીરું 1000 3160
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 750 788
ધાણા 860 1330
અજમા 1000 2380
મેથી 501 590
સોયાબીન
રજકાના બીજ 1400 2350

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here