રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 1350.00 1080.00 1245.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 300.00 360.00 414.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 1700.00 365.00 470.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 137.00 548.00 612.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 42.00 367.00 438.00
6 બાજરી Bajri 27.00 379.00 442.00
7 મકાઇ Maize 15.00 385.00 434.00
8 તુવેર Arhar 540.00 905.00 1114.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 975.00 830.00 940.00
10 અળદ Black Grams 110.00 815.00 970.00
11 મગ Green Grams 60.00 1000.00 1300.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 42.00 1120.00 1489.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 28.00 1170.00 1690.00
14 ચોળી Cowpea 15.00 1230.00 1788.00
15 મઠ Moath 25.00 1044.00 1530.00
16 કડથી Kulthi 11.00 718.00 980.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 10.00 1140.00 1250.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 530.00 820.00 975.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 1260.00 750.00 965.00
20 તલી Sesame 80.00 2000.00 2300.00
21 એરન્ડા Castor seed 525.00 1030.00 1082.00
22 અજમો Thymol 19.00 1650.00 2850.00
23 સુવા Suva (Dill Seed) 33.00 950.00 1200.00
24 સોયાબીન Soy 20.00 685.00 700.00
25 સીંગફાડા Groundnut Split 150.00 780.00 1125.00
26 તલ કાળા Sesame Black 125.00 2821.00 3603.00
27 લસણ Garlic 910.00 515.00 1045.00
28 ધાણા Corriender 395.00 1058.00 1440.00
29 મરચા Chilli 15.00 800.00 2200.00
30 વરીયાળી Fennel Seed 360.00 1030.00 1300.00
31 જીરૂ Cummin 440.00 2760.00 3078.00
32 રાય Mustard 150.00 670.00 730.00
33 મેથી Methi 224.00 595.00 832.00
34 ઇસબગુલ Psyllium 35.00 1400.00 1800.00
35 રાયડો Mustard 20.00 630.00 660.00
36 રજકાનું – બી Rajko Seed 45.00 765.00 806.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી 840 840
શિંગ મોટી 600 921
શિંગ દાણા 970 1025
શિંગ દાણા(ફાડા)
તલ સફેદ 1715 2425
તલ કાળા 1915 3466
તલ કાશ્મીરી 2965 3089
બાજરો 275 451
જુવાર 500 671
ઘઉં બંસી 1011 1011
ઘઉં ટુકડા 374 511
ઘઉં લોકવન 330 428
મકાઇ 450 475
મગ
અડદ 650 972
ચણા 650 909
ચોળી
તુવેર 625 1050
વાલ 932 1252
મઠ
કપાસ 1075 1255
એરંડા 836 1073
જીરું 2225 3067
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર 726 726
ધાણા 780 1399
અજમા 2001 2500
મેથી
સોયાબીન
રજકાના બીજ
મરચા લાંબા
મરચા ઘોલર
વરીયાળી 1436 1436

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here