રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

  ચીજવસ્તુ      નીચા દર      ઊંચા દર

કપાસ બીટી – 1110.00 ,   1246.00
ઘઉં લોકવન – 357.00 ,     403.00
ઘઉં ટુકડા –   365.00 ,     430.00 |
જુવાર સફેદ – 540.00 ,     610.00
જુવાર પીળી – 375.00 ,    421.00
બાજરી –      310.00 ,     415.00 |
મકાઇ –       385.00 ,     428.00
તુવેર –        850.00 ,     1044.00 |
ચણા પીળા – 830.00 ,     910.00
અળદ –      845.00 ,      982.00
મગ –       1150.00 ,     1300.00
વાલ દેશી – 985.00 ,      1295.00 |
વાલ પાપળી – 1075.00 , 1420.00
ચોળી –    1255.00 ,     1725.00 |
મઠ –      985.00 ,       1400.00 |
કડથી –   675.00 ,        850.00
સીંગદાણા – 1000.00 ,   1220.00 |
મગફળી જીણી – 760.00 , 970.00
મગફળી જાડી – 720.00 , 940.00 |
તલી –       2250.00 ,    2375.00
એરન્ડા –     955.00 ,    1074.00
અજમો –   1200.00 ,    2200.00
સુવા –     1080.00 ,    1280.00 |
સોયાબીન – 690.00 ,    710.00
સીંગફાડા – 750.00 ,    1090.00
તલ કાળા – 3250.00 ,  3530.00
લસણ –     302.00 ,    1100.00 |
ધાણા –     1160.00 ,   1776.00 |
મરચા –      800.00 ,   2550.00 |
વરીયાળી – 1105.00 ,   1335.00
જીરૂ –      2800.00 ,   3160.00
રાય –        670.00 ,    760.00
મેથી –       600.00 ,    1100.00
ઇસબગુલ – 1650.00 ,   1900.00
રાયડો –     630.00 ,     670.00
ગુવારનું બી – 797.00 ,   801.00
|
બટાટા –     100.00 ,   210.00 |
ડુંગળી સુકી – 45.00 ,   161.00 |
ટમેટા –     100.00 ,    235.00 |
સુરણ –      210.00 ,   340.00
કોથમરી –   310.00 ,   440.00 |
સકરીયા –   210.00 ,   320.00 |
મુળા –      140.00 ,    410.00 |
રીંગણા –    210.00 ,   310.00
કોબીજ –   100.00 ,    230.00
ફુલાવર –   220.00 ,    310.00
ભીંડો –    840.00 ,    1235.00 |
ગુવાર –   1240.00 ,  1650.00 |
ચોળા સીંગ – 840.00 , 950.00 |
વાલોળ –   600.00 ,   830.00 |
ગીલોડા –   140.00 ,   350.00 |
દૂધી –     340.00 , 440.00 |
કારેલા – 610.00 , 840.00
| સરગવો –  410.00 , 500.00 |
તુરીયા –    800.00 , 840.00 |
પરવર –   230.00 , 540.00 |
કાકડી –   350.00 , 440.00 |
ગાજર –   210.00 , 310.00 |
વટાણા – 800.00 , 1000.00 |
બીટ –   150.00 , 310.00 |
ગલકા –  440.00 , 650.00 |
મેથી –   300.00 , 435.00 |
ડુંગળી લીલી – 110.00 , 210.00 |
આદુ – 1050.00 , 1500.00 |
મરચા – લીલા – 950.00 , 1200.00 |
લસણ – લીલુ – 240.00 , 410.00 |
મકાઇ – લીલી – 210.00 , 310.00 |
લીંબુ – 1200.00 , 1600.00 |
તરબુચ – 150.00 , 310.00 |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here