રોજના બજારભાવ અપડેટ માટે અને ખેતી ને લગતી અવનવી માહિતી માટે અમારા ફેસબુક પેજ ખેડૂત પૂત્ર – Khedut Putra ને લાઈક અને શેર કરો.

રાજકોટ યાર્ડ

ક્રમ અનાજ Commodity Name આવક ક્વી. નીચો ભાવ ઉચો ભાવ
1 કપાસ બીટી Cotton BT 440.00 1050.00 1232.00
2 ઘઉં લોકવન Wheat Lokwan 130.00 369.00 426.00
3 ઘઉં ટુકડા Wheat Tukda 750.00 385.00 460.00
4 જુવાર – સફેદ jowar-White 185.00 564.00 652.00
5 જુવાર – પીળી jowar-yellow 35.00 392.00 447.00
6 બાજરી Bajri 33.00 375.00 418.00
7 મકાઇ Maize 12.00 392.00 451.00
8 તુવેર Arhar 45.00 900.00 1115.00
9 ચણા – પીળા Bengal Gram Yellow 450.00 775.00 890.00
10 અળદ Black Grams 100.00 1019.00 1153.00
11 મગ Green Grams 375.00 1133.00 1265.00
12 વાલ – દેશી Bean Deshi 25.00 970.00 1310.00
13 વાલ – પાપળી Bean Papdi 20.00 960.00 1392.00
14 ચોળી Cowpea 13.00 1270.00 2058.00
15 મઠ Moath 375.00 1133.00 1265.00
16 કડથી Kulthi 15.00 1040.00 1270.00
17 સીંગદાણા Gr.Nut-seed 150.00 1100.00 1800.00
18 મગફળી – જીણી Groundnut Small 378.00 894.00 1110.00
19 મગફળી જાડી Groundnut Bold 162.00 851.00 1045.00
20 તલી Sesame 1215.00 2040.00 2196.00
21 એરન્ડા Castor seed 160.00 900.00 1030.00
22 સુવા Suva (Dill Seed) 5.00 900.00 1030.00
23 સોયાબીન Soy 10.00 690.00 705.00
24 સીંગફાડા Groundnut Split 310.00 960.00 1210.00
25 તલ કાળા Sesame Black 240.00 3130.00 3525.00
26 લસણ Garlic 425.00 720.00 1105.00
27 ધાણા Corriender 30.00 1120.00 1351.00
28 જીરૂ Cummin 300.00 2905.00 3250.00
29 રાય Mustard 64.00 541.00 670.00
30 મેથી Methi 23.00 500.00 781.00
31 રાયડો Mustard 30.00 570.00 600.00
32 રજકાનું – બી Rajko Seed 40.00 2125.00 2975.00
33 ગુવારનું – બી Guvar Seed 37.00 770.00 798.00

 

અમરેલી યાર્ડ

જણસી ના પ્રકાર Minimum Maximum
શિંગ મઠડી 1266 1266
શિંગ મોટી 630 1041
શિંગ દાણા 1116 1520
શિંગ દાણા(ફાડા) 900 1201
તલ સફેદ 1605 2345
તલ કાળા 1425 3529
તલ કાશ્મીરી
બાજરો 300 428
જુવાર 432 775
ઘઉં બંસી
ઘઉં ટુકડા 360 450
ઘઉં લોકવન 320 403
મકાઇ 367 413
મગ 975 1350
અડદ
ચણા 699 867
ચોળી
તુવેર 850 911
વાલ
મઠ
કપાસ 1000 1240
એરંડા 1026 1031
જીરું 2605 2700
રાયડો
રાઈ
ઇસબગુલ
ગમ ગુવાર
ધાણા 900 1248

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here